Zasiłki rodzinne

W naszym kraju zasiłek rodzinny przysługuje jeśli dochód na jednego członka nie przekracza pięćset cztery złotych. Natomiast jeśli w rodzinie jest dziecko, które ma orzeczenie o niepełnosprawności wtedy zasiłek jest większy i wynosi pięćset osiemdziesiąt trzy złote. Prawo do zasiłku maja rodzice i opiekunowie. Zasiłek przysługuje dla dzieci do ukończenia osiemnastego roku życia. Jeśli kontynuuje naukę w szkole wtedy do dwudziestego pierwszego roku. Natomiast zasiłek nie przysługuje jeśli osoba ucząca pozostaje w związku małżeńskim. Wtedy kiedy dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej całodobowo. Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie która samotnie wychowuje dziecko i nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego rodzica, czyli drugi z rodziców dziecka nie żyje. Ojciec dziecka jest nie znany. Zasiłek rodzinny jest przydzielany niezależnie od sytuacji finansowej rodzinnej dla osoby,która ubiega się o zasiłek. W obecnej chwili możemy ubiegać się o zasiłek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości około tysiąca złotych. Dodatek przysługuje dziecku do ukończenia pierwszego roku życia. Jeśli w danym roku urodzi się drugie dziecko wtedy także należy się zasiłek.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.