Zasiłek stały w pomocy społecznej

Specjalną formą pomocy ze środków budżetu państwa jest przyznawanie zasiłków stałych. tego typu wsparcie przeznaczone jest dla osób, które legitymują się posiadaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub też są osobami długotrwale chorymi i nie mogą samodzielnie podjąć zatrudnienia. Zasiłek stały pełni rolę renty dla osoby objętej wsparciem. Jego wysokość stanowi kwota 444 złotych, która przekazywana jest na konto osoby zainteresowanej albo wypłacana w formie gotówkowej. Zasiłek stały powinien stanowić, dla podopiecznego, źródło dochodu zabezpieczające podstawowe potrzeby życiowe. Za uzyskane pieniądze możemy zakupić niezbędne artykuły spożywcze oraz ewentualne leki. Zasiłek stały przyznawany jest na czas nieokreślony. W trakcie wypłacania zasiłku dokonuje się okresowych sprawdzeń sytuacji osoby lub rodziny celem ewentualnego przedłużenia albo zaniechania dalszych płatności. Zasiłek stały stanowi jednym rodzaj zasiłku, którego wypłata nie może zostać przesunięta w czasie. Na potrzeby takiego wsparcia zabezpiecza się środki finansowe na cały rok i wypłaca w ściśle określonych terminach. Zasiłek stały może także zostać przyznany w niepełnej formie w momencie uzyskiwania dodatkowych dochodów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.