Zapewnienie opieki osobom starszym – wyzwaniem pomocy społecznej

Wśród wielu konsekwencji procesu starzenia się ludności często wymienia się zwiększenie się liczby osób starszych, które wymagają opieki lub wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Starsze osoby coraz rzadziej współzamieszkują z dorosłymi dziećmi i coraz częściej tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, nawet w sytuacji znaczącego pogorszenia się stanu zdrowia. Wraz z ustaleniami dotyczącymi pogarszania się stanu zdrowia wraz wiekiem, prowadzi to do stwierdzenia, iż oczekiwane zaawansowanie procesu starzenia się ludności Polski przyczyni się do zwiększenia się liczby osób starszych wymagających opieki i wzrostu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Warto podkreślić, że dość znaczna część osób starszych wymagających wsparcia i mieszkających w gospodarstwach wieloosobowych w badaniach uznała, iż nie otrzymuje żadnej pomocy. Może to być związane z rzeczywistym niedostatkiem pomocy od pozostałych członków gospodarstwa lub ignorowaniem otrzymywanej opieki, nie uznając za opiekę działań innych członków gospodarstwa. Poza tym, sami opiekunowie mogą nie traktować swoich zachowań w stosunku do niedołężnych członków gospodarstwa jako sprawowanie opieki. Uzyskane wyniki zdają się zatem wskazywać na istnienie rosnącego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze dla osób starszych i wsparcie ich opiekunów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.