Współdziałanie opiekunek społecznych z innymi instytucjami

W naszym kraju główne zadanie niesienia pomocy rodzinom czy poszczególnym osobo, które są w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej, spoczywa na miejskich oraz gminnych ośrodkach pomocy społecznej, koordynowaniem pracy tych ośrodków i innych organizacji niosących różnoraka pomoc zajmują się powiatowe centra pomocy rodzinie. Podstawowymi pracownikami tych organizacji są opiekunki społeczne, to na nich spoczywa ciężar kompleksowego zajęcia się rodziną czy to patologiczna, czy po prostu wymagającą pomocy stałej lub okresowej. Opiekunka społeczna, informacje o trudnym położeniu danej rodziny czerpie podczas wykonywania codziennych czynności w terenie, rozmów z sąsiadami, jednak w większości przypadków to po prostu rodziny same dają sygnał do ośrodka opieki, że potrzebują pomocy. Opiekunka społeczna w swojej pracy nie powinna ograniczać się tylko i wyłącznie do własnych obserwacji sytuacji danej rodziny czy rozmów z sąsiadami, powinna współpracować z szeregiem innych osób i instytucji, które mogą posiadać cenne informacje o danej rodzinie, z drugiej zaś strony mogą – w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień – również okazać pomoc danej rodzinie. Tak więc zalecana jest ścisła współpraca opiekunek społecznych z kuratorami sądowymi, zwłaszcza do spraw rodzin i nieletnich, z dzielnicowymi, którzy posiadają przecież cenne informacje dotyczące patologii wśród poszczególnych rodzin, mają też możliwości oddziaływania prawnego na dane rodziny. Cennym współpracownikiem takiej opiekunki społecznej jest tez pedagog szkolny, w sytuacji, gdy w danej rodzinie są dzieci realizujący obowiązek szkolny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.