Trzy etapy interwencji środowiskowej

W pracy socjalnej w środowisku lokalnym wyróżniamy trzy zasadnicze etapy interwencji środowiskowej. Pierwszym etapem jest etap przygotowawczy, składający się z analizy warunków wyjściowych, analiz środowiska problemów, wyboru projektu (planu działania) oraz jego opracowania. Projekt powinien zawierać określone cele, strategie działania, taktykę postępowania, ocenę szans jego realizacji, podział zadań i odpowiedzialności oraz wybór koordynatora projektu (najczęściej zostaje nim pracownik socjalny). Etapem drugim jest interwencja. Jest to etap realizacji projektu. Składa się on czterech kroków: mobilizacji społecznej, wdrażaniu projektu, instytucjonalizacji oraz weryfikacji planu (wprowadzanie niezbędnych korekt). Ostatnim etapem jest interwencja czyli ewaluacja. Składają się na nią: bilans interwencji dokonywany przez wszystkich jej uczestników i zakończenie interwencji czyli stopniowe wycofywanie się pracownika socjalnego z ekipy. Ważnym elementem tego projektu jest diagnoza, która jest podstawą do tego by projekt socjalny był dobrze zaplanowany. Diagnoza jest to najważniejszy etap od którego zależy powodzenie całego projektu. Ona wyznacza i pokazuje tak naprawdę jakie są problemy w środowisku, które są ważniejsze i którym warto poświęcić uwagę. Interwencja środowiskowa jest procesem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.