Pomoc społeczna, a rodziny zastępcze

Pracownicy socjalni dokonują systemowej diagnozy rodziny badając jej możliwości samodzielnego przezwyciężenie trudności życiowych, budują z rodziną plan pracy socjalnej ukierunkowując go na rozwiązywanie problemów. Współpracują z specjalistami i konsultantami w diagnozie, planowaniu i prowadzeniu pracy socjalnej. Pracownicy socjalni tworzą i realizują programy dla grup z konkretnymi problemami, które mają charakter grup wsparcia lub grup samopomocowych przy szerokim wykorzystaniu wolontariatu i zasobów dzielnicy. Najważniejszym zadaniem w pomocy środowiskowej jest praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Pomoc ta skierowana jest również do rodzin zastępczych. Rodziny Zastępcze objęte są pomocą w formie rzeczowej i finansowej. Otrzymują tzw. zasiłek celowy na pokrycie części kosztów dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, a po zawiązaniu rodziny jednorazową pomoc przeznaczoną na zakup najpotrzebniejszych rzeczy umożliwiających godne przyjęcie dziecka do domu. Rodzina noże liczyć na pomoc psychologiczną W tych rodzinach praca ukierunkowana jest głównie na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast w sytuacjach nie rokujących poprawy – wnioskowanie o rozwiązanie rodziny zastępczej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.