Podstawy działania instytucji pomocy społecznej

Instytucje pomocy społecznej są jednostkami samorządowymi działającymi na terenie całego kraju. Ich zasady organizacyjne oraz strukturę określają wybrane urzędy miejskie albo gminne, ale także określa je ustawa. Pomoc społeczne ma na celu wspieranie osób oraz rodzin wymagających pomocy ze strony państwa. Są to zatem instytucje realizujące właśnie politykę prorodzinną. Celem istnienia ośrodków pomocy społecznej jest minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych występujących w wyniku różnorodnych zaburzeń funkcjonowania jednostek w obecnym systemie. Owe zaburzenia wiążą się, na przykład, z obecnym szeroko problemem alkoholowym bądź innym problemem nałogu, ale także związane są z wielodzietnością, czy występowaniem przemocy w rodzinie. Wszelkie tego typu zdarzenia, które nie stanowią społecznie popieranej postawy winny podlegać weryfikacji ze strony wybranych pracowników pomocy społecznej. Wybrane formy wspierania społecznego mają doprowadzić jednostki do pełnego oraz aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Największym problemem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz niewykwalifikowanych. W kręgu zainteresowania pomocy społecznej znajduje się także problematykę osób niepełnosprawnych oraz jednostek opuszczających zakłady karne po odbyciu wyznaczonego wyroku. Ośrodki pomocy społecznej posiadają własne statusy, które warunkują ich działania w określonych sytuacjach społecznych i wobec wybranych problemów mieszkańców.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.