Podejście rodzinne w metodzie indywidualnego przypadku

Charakterystyczną techniką w podejściu rodzinnym jest spotkanie wszystkich członków rodziny z pracownikiem socjalnym. W podejściu tym klientem pomocy społecznej jest cała rodzina. Oczywiście często zdarza się tak, że pierwsze spotkanie jest tylko z jednym członkiem rodziny.K iedy jednak pracownik socjalny chce w swojej pracy zastosować podejście rodzinne musi już w następnym spotkaniu prace nad rozwiązaniem problemu włączyć całą rodzinę. Ogólnym celem spotkań z cała rodzina jest zrozumienie przez rodzinę wagi problemu i uświadomienie sobie, ze wszystko co dotyczy jednego członka rodziny jest tak naprawdę problemem całej rodziny. Do pracy według tego podejścia konieczne jest zawarcie umowy tzw. kontraktu socjalnego, którym są wyznaczone zadania zarówno dla pracownika socjalnego jak i poszczególnych członków rodziny. W fazie początkowej pracy z rodziną pracownik socjalny podejmuje działania, które pozwolą włączyć rodzinę w opracowanie diagnozy czyli oceny jej trudnej sytuacji życiowej i ustalenie planu postępowania. W czasie spotkań trzeba zbadać czy problem rodziny jest usytuowany w sferze instrumentalnej (np. utrata pracy, przewlekła choroba) czy sferze aktywnej (brak porozumienia pomiędzy małżonkami, zaburzenia relacji). Należy zastanowić się czy rodzina rozumie trudną sytuacje w której się znalazła.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.