Państwowe programy pomocowe dla społeczeństwa

W ramach działalności ośrodków pomocy społecznej realizowane są różnorodne programy rządowe mające na celu wspieranie określonych środowiska społecznych. Nie tylko zatem zadania wynikające z zapisu ustawowego podlegają pod kompetencje ośrodków pomocy społecznej. Władze rządowe zlecają realizację wybranych programów, oczywiście, pod nadzorem wyznaczonych instytucji kontrolujących. Jednym z najbardziej popularnych programów rządowych jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ma on na celu wsparcie rodzin najuboższych oraz rodzin problemowych w zakupie wybranych artykułów żywnościowych. Regulamin programu określa finansowe granice dochodowe rodzin, które mogą zostać objęte programem. Punktem granicznym w zakresie przyznawanej pomocy rządowej jest 150% kryterium dochodowego ustalonego w ramach ustawy o pomocy społecznej. Wsparcie na charakter niefinansowy. Oznacza to, że ośrodki pomocy społecznej muszą podjąć współpracę z wybranymi placówkami sklepowymi w zakresie wydawania produktów żywnościowych pierwszej potrzeby. Podopieczni mogą w nich wybierać produkty bez konieczności ponoszenia kosztów finansowych, zgodnie z przyznaną decyzją. Na podstawie przekazywanych, przed sklepy, faktur dokonywane są płatności za wybrane towary spożywcze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.