Jakie są kryteria uzyskania pomocy społecznej w Polsce

Pomoc społeczna w naszym kraju ma wiele wymiarów, nie jest to tylko wypłacanie pieniędzy osobom, które posiadają niskie dochody. Jednym z czynników pomocy społecznej są różnego rodzaju zasiłki pieniężne, wypłacanie czasami w zależności od sytuacji materialnej rodzin, czasem zaś z uwagi na chorobę, kalectwo, podeszły wiek osoby lub też losowe zdarzenie, które spowodowało konieczność pomocy danej rodzinie czy osobie. Zasiłki na dzieci otrzymują te rodziny, które nie przekraczają progu dochodowego na jednego członka rodziny, od kilku lat ten próg nie może przekroczyć 504 złote miesięcznie. Z kolei zasiłek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji, a więc posiadają stopień kalectwa lub też posiadają przyznaną I grupę inwalidztwa. Ten zasiłek otrzymują też osoby, które ukończyły 75 rok życia. Rodziny mogą też liczyć na dofinansowanie ze strony organów pomocy społecznej w sytuacji, kiedy wyprawiają dzieci do szkoły, a posiadają bardzo niski dochód, obecnie kryterium pomocy przy zakupie podręczników i przyborów szkolnych wynosi 350 złotych dochodu na jedna osobę miesięcznie. Rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, a więc te, gdzie rodzice nie posiadają dochodów lub są one bardzo niskie, mogą liczyć na zasiłki celowe, udzielane przez miejskie albo gminne ośrodki pomocy społecznej, po zgłoszeniu w ośrodku trudnej sytuacji materialnej czy życiowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.