Formy organizacyjne pomocy społecznej

Zorganizowanie pracy pomocy społecznej wymaga, przede wszystkim, posiadania wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Najważniejszymi osobami realizującymi zadania polityki społecznej są pracownicy socjalni. To do nich należy ocena sytuacji oraz środowiska na danym terenie działania oraz kontrola wszystkich rodzin i jednostek wykazujących problemy adaptacyjne, czy problemy społeczne. Pracownicy socjalni zatem odpowiadają za największą część działań całego systemu pomocy społecznej państwa. Poza terenowymi pracownikami, ważnym aspektem działania ośrodków pomocy społecznej jest ich kierownictwo. W każdej jednostce musi znaleźć się osoba, której podstawowym działaniem będzie nadzór oraz koordynacja działań wszystkich form pomocowych. Kierownik ośrodka odpowiada zatem za prawidłowy sposób funkcjonowania jednostek pomocy społecznej. Aby móc realizować nałożone zadania, ośrodki pomocy społecznej muszą dysponować odpowiednimi warunkami lokalowymi. W nich właśnie prowadzone są wszelkie prace biurowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. Ponadto, zatrudnieni sa w nich również pracownicy odpowiedzialni za dysponowanie określonymi środkami finansowymi oraz pracownicy realizujący obowiązku sprawozdawcze. W zakresie działań pomocy społecznej pozostaje także współpraca z wybranymi specjalistami różnorodnych dziedzin nauki, która pozwala dostarczać potrzebującym niezbędnej pomocy fachowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.