Formy finansowego wsparcia społecznego

W ramach działania ośrodków pomocy społecznej istnieje cała gama możliwości wsparcia finansowego potrzebujących. Zakres pomocy określa budżet przeznaczony na dany rok kalendarzowy. W ramach przyznanych środków możemy samodzielnie decydować o wysokości oraz rodzaju przyznawanego wsparcia. Podstawowymi formami wsparcia finansowego są różnorodne propozycje zasiłków. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje możliwość przyznawania zasiłków w formie celowej, stałej, bądź okresowej. Każdy z wymienionych zasiłków przeznaczony jest na określony cel szczegółowy zapisany w decyzji o przyznaniu świadczenia. Otrzymując gotówkę zainteresowany zobowiązuje się do rozliczenia kosztów zakupionych artykułów. Oznacza to, że nie możemy wykorzystać pozyskanych środków na dowolny cel. Najbardziej popularne są zasiłki celowe. Służą one zabezpieczeniu podstawowych potrzeb rodziny albo jednostki, jak: żywność, opał, odzie i obuwie, czy podręczniki i przybory szkolne. Zasiłki celowe przyznawane są jednorazowo w określonym miesiącu kalendarzowym. Inną formą są zasiłki okresowe przyznawane na dany czas trwający przeważnie dwa miesiące lub więcej. Zasiłki okresowe mogą zabezpieczać większą ilość występujących potrzeb. Szczególnym przypadkiem są zasiłki stałe, które są przyznawane osobom nie posiadającym żadnych innych źródeł dochodowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.