Aktywizacja zawodowa osób potrzebujących

Działalność ośrodków pomocy społecznej polega także na takim kierunkowaniu postępowania podopiecznego, żeby umożliwić mu znalezienie pracy oraz usamodzielnienie społeczne. W tym celu realizowane są różnorodne działania pomocowe. Po pierwsze, ośrodki pomocy społecznej, ściśle współpracują z właściwymi urzędami pracy. W związku z tym maja bieżące informacje o posiadanych miejscach pracy oraz możliwościach zatrudnienia dla swoich podopiecznych. Przejawem takiej współpracy jest także organizowanie różnorodnych spotkań z doradcami zawodowymi oraz specjalistami zajmującymi się przygotowaniem osób bezrobotnych do podjęcia pracy. W gminach ościennych częstym zjawiskiem jest także prowadzenie punktów stawiennictwa urzędów pracy. Oznacza to, że w wybrane dni miesiąca pracownicy urzędu przyjmują petentów w danym ośrodku pomocy społecznej. Bezrobotni nie muszą zatem dojeżdżać do urzędu pracy w większym mieście. Niekiedy stosowane są także sposoby przymuszenia podopiecznych do podjęcia pracy. Można w tym celu zastosować odmowę przyznania pomocy ze środków pomocy społecznej. Brak chęci podjęcia zatrudnienia może zatem skutkować odmową w przyznawaniu świadczeń dodatkowych z pomocy społecznej. Aktywizacja zawodowa jest zatem jednym z priorytetowych działów pomocy społecznej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.